Open brief: Onderzoek Turkenhofdreef

15 November 2019

Open brief: Onderzoek Turkenhofdreef

Beste We betreuren de aanvraag die u hier op het omgevingsloket kan terugvinden voor het bouwen van een paardenkliniek ter hoogte van de Turkenhofdreef.  In de periode 2014 – 2015 gebeurde er tussen de gemeente en huidige eigenaar een ruiling van gronden. Groen stelde toen reeds de vraag, wat hier de doelstelling van was. Er zou enkel een box met wat paarden op worden geplaatst. Dit plan is dus geen plan van het laatste jaar, maar iets waar jarenlang samen met de gemeente aan gebouwd is. We betreuren dit project, aangezien het een grote impact heeft op de landelijke omgeving. We juichen lokaal ondernemerschap toe, maar vinden dat deze activiteit niet thuishoort op de plaats waar nu de aanvraag voor geldt. Aan de hoeveelheid telefoons, mails en reeds ingediende bezwaarschriften te zien is dit niet enkel onze mening. De grond is ingekleurd als agrarisch gebied op het gewestplan. Volgens Vlaamse wetgeving valt een paardenkliniek onder de noemer para-agrarische activiteit die aan een reeks voorwaarden moet voldoen. U kan in de toelichtende nota op het omgevingsloket terugvinden hoe hieraan wordt voldaan. Volgens onze fractie zijn volgende zaken zeker een reële dreiging. De mobiliteit van zwakke weggebruikers. Wij zijn vooral bezorgd over de smalle straat en het feit dat hier heel wat zwakke weggebruikers (schoolgaande kinderen, toeristen en inwoners) fietsen. Er wordt in de toelichtende nota aangehaald dat er geen mobiliteitsimpact is. Dit  wordt in de aanvraag zelf tegengesproken. Op andere plaatsen in de nota wordt immers gesproken over zwaar verkeer (ophalen van mest en lossen van stro). Het vervoer waarvan sprake is, is zwaar genoeg om extra betonnen verharding nodig te hebben. Voor de mobiliteitsimpact wordt er enkel gekeken naar het vervoer van de paarden, dit kan met een paardentrailer. Er worden ook vijf waterdoorlatende parkeerplaatsen voorzien. Daarnaast zal er dus ook vervoer met wagens in de dreef zijn. Dit houdt in dat er wel degelijk een mobiliteitsimpact is. Op een hoofdweg is de impact hiervan inderdaad beperkt, maar de omliggende straten zijn hier duidelijk niet op voorzien. Deze combinatie zwakke weggebruiker – zwaar vervoer – paardentrailers is op deze locatie problematisch. Ten tweede is er de bezorgdheid met betrekking tot de infrastructuur. De riolering loopt op dit moment tot aan het kruispunt Turkenhofdreef – Esdoorndreef. De vraag is in hoeverre deze riolering aangepast is voor het bedrijf. Tot op heden is dit gelegen aan een idyllische dreef. Vermoedelijk zal deze dreef moeten worden geasfalteerd. Als op het terrein betonverharding noodzakelijk is, kan dit niet uitblijven. Daarbij is er de vraag of de nutsvoorzieningen reiken tot aan deze site en of deze voldoen voor dergelijk complex. Het kan niet de bedoeling zijn dat onze belastingbetalers hiervoor moeten opdraaien.   We stellen als Groen vast dat deze aanvraag lijnrecht staat tegenover onze visie op de inname van open ruimte. Een top-paardenkliniek in onze gemeente hoeft geen probleem te zijn, maar lijkt ons beter op een andere locatie waar de wegen wel aangepast zijn aan dit type vervoer. Gezien onze basisdemocratische principes, moedigen we dan ook iedereen aan om via het omgevingsloket zijn of haar bezwaren over te maken aan de gemeente. Een voorbeeld kan je hier terugvinden. U  kan dit doen tot en met 2 december 2019. Met vriendelijke groet Els Knoops en Steven Prinsen Gemeenteraadsleden Groen