Geen RUP Carolus in overstromingsgebied!

13 September 2021

Geen RUP Carolus in overstromingsgebied!

Beste inwoners, In de gemeenteraadszitting van 23 november 2020 stemden wij - Groen - tegen het aanstellen van een ontwerper voor het RUP “Ruisbroek Sint-Carolus”. We zijn als Groene fractie voor goede schoolinfrastructuur en begrijpen zeker de vraag van de school Sint-Carolus. Voor ons staat een realisatie hiervan niet ter discussie, maar wel de de locatie waar deze uitvoering gepland wordt. Ruisbroek verloor in de afgelopen jaren enorm veel groene omgeving. Daarbij komt dat het omringd is door industrie en grote uitvalswegen die veel fijn stof veroorzaken. Het domein Hof ter Zielbeek is daarom een zeer belangrijke bufferzone. In de startnota wordt dit trouwens ook zo erkend: “De beboste vallei heeft een bufferfunctie ten aanzien van de industrie en infrastructuren. (p.4)” Multifunctionaliteit van ruimten en deze zo efficiënt mogelijk benutten is dé toekomst. Hier zijn we als Groen absolute voorstanders van. Geen enkel project is voldoende afdoend om hiervoor 7.400 m2 bosgebied te herbestemmen. Andere pistes werden onvoldoende uitgeput en komen in de startnota ook weinig of niet ter sprake. De piste van het Familieheem wordt zeer beperkt aangehaald op pg. 8 van de startnota.  Er wordt verder niet diepgaand op ingegaan. We begrijpen dat door de achterontsluiting de piste van de uitbreiding aan de Kaartdijkstraat veiliger én interessanter oogt vanuit het oogpunt van de school. "Het zijn onze kinderen die later de gevolgen van ons ruimtegebruik zullen moeten dragen." In deze procesnota wordt dit RUP ingekleed als “verdichting”. Naar ons gevoel is dit onterecht. Dit staven we graag met een uitvoerige nota van Wonen Vlaanderen: “Dergelijke verdichting in bestaand bebouwd weefsel zal dan ook het ruimtelijk rendement verhogen. Initiatieven die hierop inzetten zullen mogelijks (verder) worden gestimuleerd omdat het terugdringen van bijkomend ruimtebeslag een expliciete doelstelling is van het beleid.” stelt deze nota. We kunnen niet spreken van het ruimtelijk rendement verhogen. Dit zou betekenen dat bekeken wordt hoe het huidige gebouw kan worden vergroot door meer in de hoogte te werken of te verdiepen, het familieheem te gebruiken,… Kwalitatief verdichten is hierbij essentieel. Verdichten is een middel om meer leefbaarheid te bereiken, door biologisch waardevol gebied zoals deze toch te behouden staat kwaliteit niet centraal. Hergebruik. Er wordt in de nota aangehaald dat er wonen zal ontstaan op de plek van het Familieheem. De vraag is of dit is waar men nood aan heeft. Daar de vraag van Sint-Carolus redelijk is, kan een project daar beter gerealiseerd worden. Daar kan dit sneller omdat deze bestemming woongebied is. Combineren en delen zoals voorgesteld in de nota zijn inderdaad kenmerken van verdichten. Het klopt dat deze functie van verdichting wel vervuld is, toch weegt dit éne element niet op tegen al het bovenstaande. Dit omdat deze functie op alle andere locaties ook kan worden gerealiseerd. Welke ernstige bezwaren zijn er nog die meespelen in het kader van de inrichting van dit RUP "Maximale inzet op het voorkomen van overstromingen is onze topprioriteit. Helaas faalt het RUP op dit punt."  Ruisbroek is zeer overstromingsgevoelig en dit wil zeggen dat we maximaal open ruimte moeten bewaren. Bijkomend wil men dit RUP realiseren in een gebied dat ingekleurd is in “mogelijk overstromingsgevoelig" gebied en is de gebuisloop die op enkele meters van het gebouw uitkomt “effectief overstomingsgevoelig”. Wanneer men de historische kaarten er op na kijkt, kan men vaststellen dat dit reeds als een natuurgebied werd ingekleurd op de kaarten van Vandermaelen die dateren uit 1846 – 1854. Waarbij dit specifieke en exacte plandeel als ‘sloot’ ingekleurd werd. Het is onvoorstelbaar na alle overstromingen afgelopen zomer, dat men deze 'sloot' niet zou respecteren. (bron: bovenstaande foto - kaart van Vandermaelen) We stellen vast dat het afstromingsgebied het te bouwen gebouw kruist. “De afstromingskaart met enkelvoudige stroomlijnen toont de lijnen in het landschap waar het water na een regenbui potentieel geconcentreerd afstroomt, rekening houdend met de topografie en de aanwezige waterlopen.”[1] We vinden dat er duidelijkheid moet komen wat dit voor invloed heeft op de buurt. Zeker omdat op de plek van het gebouw dit gebied als erosiegevoelig is ingekleurd. Het ingekleurde gebied en de locatie van het pand valt in een nieuw fysische systeemeenheid. Dit deel sluit aan bij het natuurgebied Hof-ter-Zielbeek en Polder van Bree. Het wordt zo aangegeven als een fysieke systeemeenheidscheidingslijn. Door het realiseren van dit RUP zou men deze niet meer respecteren. We stellen vast dat dit gebied een zeer complex biologisch waardvolle en zeer waardevolle elementen bevat. We kunnen daarom als fractie niet akkoord gaan met de huidige pistes van dit RUP en roepen dan ook de inwoners op om hun bedenkingen over te maken aan [email protected]. Bovenstaande tekst kan u hier in Word downloaden en naar wens aanpassen.  Vraag zeker bevestiging van ontvangst van je e-mail. Groene groet Els Knoops en Steven Prinsen   [1] https://www.geopunt.be/catalogus/datasetfolder/34956db8-3eba-4c6f-9337-502e4752ce69